Arsip Materi

Radio Dakwah Online

Hadits-hadits tentang Keutamaan Surah Yasin, Satupun Tidak Ada yang Shohih (1)

Oleh: Al-Ustadz Abul Mundzir Dzul-Akmal As-Salafy

Hadist pertama:

عن معقل بن يسار رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “قلب القرآن ((يس))، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة: إلا غفر الله له، اقرؤها على موتكم.”

Artinya: “Hati al Qur`aan adalah “Yaasin”, tidaklah membacanya seorang lelaki yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat; kecuali Allah Ta`aala akan memberikan ampunan baginya, bacakanlah “Yaasin” itu atas orang yang meninggal diantara kalian.”

Asy Syaikh al Albaaniy rahimahullah telah berkata: “Hadist ini dho`iif (lemah), diriwayatkan oleh: Ahmad, Abu Daawud, an Nasaaiiy dan lafadz ini bagi an Nasaaiiy, dan Ibnu Maajah, dan al Haakim dan dishohihkan olehnya.[1]

Hadist kedua:

“إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ((يس))، ومن قرأ ((يس)): كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات.”

Artinya: “Sesungguhnya bagi segala sesuatu ada hati, dan hati al Qur`aan adalah “Yaasin”, dan barang siapa membaca “Yaasin”: Allah Tabaaraka wa Ta`aala menuliskan baginya dengan bacaannya itu seperti membaca al Qur`aan sepuluh kali.”

Ada tambahan riwayat:

“دون ((يس)).”

“Tanpa disebutkan “Yaasin.” [2]

Berkata asy Syaikh al Albaaniy rahimahullahu Ta`aala: Hadist ini Maudhuu` (palsu).

Berkata Abu `Iisaa (al Imam at Tirmidziy): “Hadist ini hasan ghariib tidak kami ketahui kecuali hadist dari Humeiid bin `Abdurrahman, dan di Bashrah mereka tidak mengetahui dari hadist Qataadah kecuali dari jalan ini. Dan Haaruun Abu Muhammad seorang syaikh yang majhuul (tidak dikenal).”

Berkata al Imam at Tirmidziy: telah menghadistkan kepada kami Abu Muusa Muhammad bin al Mutsanna; telah menghadistkan kepada kami Ahmad bin Sa`iid ad Daarimiy; telah menghadistkan kepada kami Qutaibah dari Humeid bin `Abdurrahman dengan hadist ini.

Hadist ketiga:

Dan pada bab ini juga dari jalan Abu Bakr as Shiddiiq, tidak shohih dari sisi sanadnya, isnadnya lemah. [3]

وعن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “من قرأ ((يس)) في ليلة ابتغاء وجه الله: غفر له.”

Artinya: Dari Jundub radhiallahu `anhu berkata: berkata Rasulullahi Shollallahu `alaihi wa Sallam: “Barang siapa yang membaca “Yaasin” pada malam hari mencari Wajah Allah, Allah Tabaaraka wa Ta`aala mengampuni dosanya.” [4]

Berkata asy Syaikh al Baaniy rahimahullahu `Ta`aala: Hadist ini dho`iif (lemah).

—————————————–

[1] Berkata asy Syaikh al Albaaniy rahimahullahu Ta`aala: “Tidak terdapat disisi yang lainnya kecuali perintah untuk membacanya, kemudian disisi an Nasaaiiy di “al `Amal” dan lafadznya:

((ويس)) قلب…))

Isyaarah secara ringkas, secara sempurna riwayat ini terdapat di “al Musnad”, sedangkan dalam sanadnya terdapat para rawi yang majhuul dan juga sanadnya goncang, dan dikeluarkan juga di dalam: “ad Dho`iifah” no. (6843).

6843- ( “البقرة” سنام القرآن وذروته، ونزل مع كل آية منها ثمانون ملكا، واستخرجت ((الله لا إله إلا هو الحي القيوم)) من تحت العرش فوصلت بها-أو : فوصلت ب-سورة ((البقرة))، و((يس)) قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، إلا غفر له، واقرؤوها على موتكم).

Artinya: “al Baqarah adalah puncak al Quraan dan yang tertinggi, dan turun bersama setiap ayat dari al Baqarah tersebut delapan puluh orang Malaikat, dan dikeluarkan ayat al Kursi dari bawah al `Arsy maka disambungkan dengan surah al Baqarah, dan Yasin adalah hati daripada al Quraan, tidaklah membacanya seorang lelaki yang menginginkan Allah Tabaaraka wa Ta`aala dan kehidupan akhirat; kecuali diampuni dia, dan bacakanlah Yasin itu atas orang mati.”

Asy Syaikh al Albaaniy rahimahullahu Ta`aala berkata: Munkar. Dikeluarkan oleh Ahmad (5/26): telah menghadistkan kepada kami `Aarim: telah menghadistkan kepada kami Mu`tamir dari bapaknya dari seorang lelaki dari bapaknya dari Ma`qil bin Yasaar marfuu`an.

Dan telah diriwayatkan juga oleh an Nasaaiiy di “`Amalul Yaum wal Lailah” (581/1075) dari jalan lain dari Mu`tamar; secara ringkas atas perkataan:

و ((يس)) …… إلخ.

Dan dikeluarkan oleh Abu Daawud dan Jamaa`ah bahagian terakhir darinya. Dan riwayat lain bagi Ahmad (5/27), dan an Nasaaiiy (1074), dari jalan Sulaimaan at Taimiy dari Abi `Utsmaan- bukan an Nahdiy- dari bapaknya dari Ma`qil bin Yasaar.

Berkata asy Syaikh al Albaaniy rahimahullahu Ta`aala: “ini sanadnya dho`iif; dikarenakan tidak dikenalnya lelaki dan bapaknya dalam sanad ini, adapun perkataan al Haitsamiy di “al Majma`” (6/311): “telah meriwayatkan Ahmad, padanya ada seorang rawi tidak disebutkan namanya, sementara rawi rawi yang lainnya adalah rawi rawi shohih.”

Berkata asy Syaikh al Albaaniy: “padanya ada kelalaian…., dan yang benar dikatakan : “dua orang rawi yang tidak disebutkan nama mereka.”

Padanya ada kecacatan selain itu; yaitu: goncangnya sanad hadist ini; lihat kembali di “al Irwaa” (3/150-151) kalau kamu ingin, dan padanya: bahwa ad Daaruquthniy berkata: “Hadist ini dho`iiful isnad, majhuulul matan, tidak satupun hadist shohih dalam hal ini.”

Oleh karenanya; tidak baik sebenarnya al Mundziriy mendiaminya di “at Targhiib” (2/222/1) dan menampilkannya dengan kata kata: “`An”!, demikian juga asy Syaikh an Naajiy di “`Ujaalatuhu” (Q146/1), sekira kira disibukan bantahan terhadapnya; karena dia memuthlakkan penyandarannya terhadap an Nasaaiiy, sepantasnya bagi dia untuk mengikatkannya dengan “`Amalul Yaum wal Lailah.” (ad Dho`iifah 14/2/787-788 no.6843).

Diriwayat lain:

6844- (إني فرضت على أمتي قراءة ((يس)) كل ليلة، فمن داوم على قراءتها كل ليلة ثم مات، مات شهيدا).

Artinya: “Sesungguhnya saya telah mewajibkan atas ummat saya membaca surah Yasin setiap malam, maka barang siapa yang selalu membacanya setiap malam, kemudian dia maninggal, meninggalnya dalam keadaan syahiid.”

Berkata asy Syaikh al Albaaniy: Hadist ini Maudhuu` (palsu).

Diriwayatkan oleh Abu asy Syaikh di “as Tsawab”, dari jalannya asy Syaikh as Syajriy di “al Amaaliy” (1/118) berkata: telah menghadistkan pada kami Ibnu Abi `Aashim: telah menghadistkan pada kami `Umar bin Hafsh al Washaabiy: telah menghadistkan pada kami Sa`iid bin Muusaa: telah menghadistkan pada kami Rabaah bin Zaid dari Ma`mar dari az Zuhriy dari Anas marfuu`.

As Sayuuthiy menampilkan riwayat ini di “Dzeilul Ahaadiist al Maudhuu`ah” (hal.24) dari riwayat Abi asy Syaikh, kemudian beliau berkata: “Sa`iid rawi yang dituduh.” Diakui oleh Ibnu `Iraaq di “Tanziihus Syarii`ah” (1/267).

Dan dari jalan al Washaabiy disebutkan bahagian yang kedua darinya- “barang siapa mengamalkannya terus menerus….”- at Thobbaraaniy di “al Mu`jamus Shoghiir” (hal.210-Hindiyah), dari jalannya al Khathiib di “at Taariikh) (3/245), dan berkata at Thobbaraaniy: “menyendiri dengannya Sa`iid.” Berkata al Haitsamiy di “al Majma`” (7/97): “diriwayatkan oleh at Thobbaraaniy di “as Shoghiir”, padanya ada Sa`iid bin Muusaa al Azdiy, dia pendusta.”

Baginya masih ada hadist hadist yang lain, maudhuu` (palsu) sangat jelas kepalsuannya, salah satunya di “as Sunnah” oleh Ibnu Abi `Aashim (1/305-306/696).

Telah lewat baginya hadist yang ketiga dengan no. 594. (ad Dho`iifah 14/2/789 no.6844).

[2] Asy Syaikh al Albaaniy berkata: “Tambahan ini tidak terdapat dalam sunan at Tirmidziy, tidak terdapat sedikitpun dari hadist hadist “Yaasin”, dan as Sayuuthiy telah menampilkan jumlah yang sangat banyak di “ad Durrul Mantsuur” (5/256-257), dan saya tidak mengetahui baginya ma`na disini, zhohirnya ini adalah lemah. Sedangkan ahli tahqiiq yang tiga orang menyandarkannya kepada at Tirmidziy di nomor (2887) dan membiarkannya demikian saja.

[3] Lihat: “Sunan at Tirmidziy (5/150).

[4] Berkata asy Syaikh al Albaaniy rahimahullahu Ta`aala: hadist ini diriwayatkan oleh Maalik dan Ibnu as Sunniy dan Ibnu Hibban di “shohihnya”, (6/312 no.2574 pent.), at Thobaraaniy di “al Mu`jamus Shoghiir” (1/149) dan “al Ausath” (4/21 no.3509 pent).

Kemudian berkata as Syaikh al Albaaniy: padanya ada `an`anah al Hasan al Bashriy, sedangkan pengembaliannya kepada Ibnu as Sunniy salah atau tidak disengaja, sesungguhnya disisinya no.(668) dari jalan al Hasan dari Abi Hurairah radhiallahu `anhu! Hadist ini juga dikeluarkan oleh beliau di dalam “ad Dho`iifah” (14/293-296 no.6623); dan berkata beliau: diriwayatkan dari hadist Abi Hurairah dan Jundub bin `Abdullah dan `Abdullah bin Mas`uud dan Ma`qil bin Yasaar al Muzaniy radhiallahu `anhum.

1. Adapun hadist Abi Hurairah: ini yang paling masyhuur; dikeluarkan oleh ad Daarimiy (2/457), at Thoyaalisiy (2/23 no.1970), Ibnu as Sunniy (217/268), al `Uqailiy di “ad Dhu`afaa” (1/203), Abu Ya`laa (11/93-94), Ibnu `Adiy (1/416 dan 2/299), at Thobaraaniy di “al Mu`jamus Shoghiir” (hal.82 Hindi), di “al Ausath” (4/304/3533), Abu Nu`eiim di “al Hilyah” (2/159) dan di “Akhbaaru Ashbahaan” (1/252), al Baihaqiy di “asy Syu`abu” (2/480/2462-2464), al Khathiib di “at Taarikh” (3/253), Ibnul Jauziy di “al Maudhuu`aat” (1/247) dari berbagai jalan dari al Hasan dari Abi Hurairah marfuu`an. Dan berkata Abu Nu`eiim: “Hadist ini telah meriwayatkannya dari al Hasan segolongan dari kalangan at Taabi`iin diantara mereka Yuunus bin `Ubeid dan Muhammad bin Juhaadah.”

Berkata asy Syaikh al Albaaniy: “Dan yang paling terkuat sanad diantara keduanya ialah yang kedua, sampai sampai as Sayuuthiy berkata di “al Lalaaliy” (1/235): “sanad hadist ini atas syarat (as Shohih).”

Kemudian beliau mengatakan: “Sebenarnya memang demikian; kalaulah bukan al Hasan- dia adalah al Bashriy- yang dikenal dengan “tadliis”, dan diperselisihkan tentang mendengarnya dia dari Abu Hurairah radhiallahu `anhu, sebagaimana yang telah diceritakan oleh at Thobaraaniy setelah menampilkan hadist ini beliau berkata: “Sungguh dikatakan: sesungguhnya al Hasan tidak mendengar dari Abi Hurairah radhiallahu `anhu, dan berkata sebahagian ahli `Ilmu: bahwa sungguh sungguh dia telah mendengar darinya.”

Sedangkan yang telah ditetapkan oleh al Haafidz di dalam “at Tahdziib” bahwa dia telah mendengar darinya sebahagian; akan tetapi ini tidak ada mamfa`atnya bagi seorang rawi yang “mudallis” sampai dia betul betul menshorehkan bahwa dia telah mendengar yang tidak akan menimbulkan penafsiran yang lainnya lagi.”

Kata asy Syaikh al Baaniy: “Betul; diriwayat Abu Ya`laa perkataannya: “Saya telah mendengar Aba Hurairah”; akan tetapi rawi yang meriwayatkan darinya (dari al Hasan) Hisyaam bin Ziyaad- dia: Abul Miqdaam al Madaniy; dia rawi “matruuk” (ditinggalkan)- sebagaimana yang telah dikatakan oleh an Nasaaiiy dan adz Dzahaabiy dan al `Atsqalaaniy-, yang jelas keadaannya tersembunyi bagi al Haafidz Ibnu Katsiir; maka beliau berkata di “at Tafsiir” (3/563): “sanad hadist ini jaiyid (baik).

2. Adapun hadist Jundub bin `Abdillah: telah meriwayatkannya Muhammad bin Juhaadah dari al Hasan dari Jundub.”

Dikeluarkan oleh Ibnu Hibbaan (665-mawaarid).

`Illah (cacat)nya sama seperti yang telah dijelaskan di atas, Cuma ditambahkan padanya perselisihan pada Muhammad bin Juhaadah dalam sanadnya, kemudian pada al Hasan itu sendiri

3. Adapun hadist Ibnu Mas`uud radhiallahu `anhu: meriwayatkannya Abu Maryam dari `Amr bin Murrah dari al Haarits bin Suweid dari Ibnu Mas`uud.

Dikeluarkan oleh Abu Nu`eiim (4/130) dan berkata beliau: “Hadist ghariib (dho`iif/lemah), tidak meriwayatkannya dari `Amr kecuali Abu Maryam-dia adalah: `Abdul Ghaffaar bin al Qaasim-: kuufiyun dalam hadistnya liin (kelemahan).”

Berkata asy Syaikh al Albaaniy: “Bahkan itu saja, lebih jelek dari itu; sungguh telah berkata tentangnya Ibnul Madiiniy dan Abu Daawud: “Dia pemalsu hadist.”

4. Dan adapun hadist Ma`qil bin Yasaar: meriwayatkannya Muslim bin Ibraahim bin `Abdillah: telah menghadistkan kepada kami Abu `Umar ad Dhariir: telah menghadistkan kepada kami al Mu`tamar bin Sulaimaan dari bapaknya dari seorang lelaki dari Ma`qil.

Dikeluarkan oleh al Baihaqiy (2458).

Berkata asy Syaikh al Albaaniy rahimahullahu Ta`aala: “Sanad hadist ini gelap; Muslim bin Ibraahim `Abdillah: saya tidak mengenalnya, dan lelaki yang disebutkan dalam sanad hadist ini: majhuul (tidak dikenal), tidak disebutkan namanya, dan saya kira dia adalah: (Abu `Utsmaan-bukan an Nahdiy); sesungguhnya telah meriwayatkan al Mu`tamar bin Sulaimaan dari bapaknya dari Ma`qil hadist yang lain tentang keutamaan ((Yaasin)), hadist ini telah saya keluarkan dalam kitab: “al Irwaa” (3/150-151) dan “al Misykaah” (1622), dan Abu `Utsmaan rawi yang tidak dikenal,- dia bukan an Nahdiy rawi yang terpecaya.”

Kesimpulan: Tidak terdapat pada jalan jalan hadist ini apa apa yang memungkinkan untuk diberikan padanya satu hal menguatkannya, sungguh telah diisyaratkan tentang demikian oleh al `Uqailiy dengan perkataannya setelah menampilkan hadist ini: “Dan riwayat pada matan seperti ini lemah.” Dan berkata ad Daaruquthniy: “Hadist ini sesungguhnya telah diriwayatkan secara marfuu` dan mauquuf, dan tidak satupun yang shohih.” Telah menuqilnya Ibnul Jauziy.

Sesungguhnya telah diriwayatkan hadist ini dengan lafazh-lafazh yang lain pada sebahagiannya munkar yang bersangatan; bahkan sungguh bekas pemalsuan atasnya jelas sekali, dan telah terdahulu sebahagiannya dengan nomor: (169, 4634).

Peringatan: al Haafidz al Mundziriy telah menyandarkan hadist ini didua tempat di “at Targhiib” (2/222,257) kepada Ibnu as Sunniy dan Ibnu Hibbaan di “shohihnya” dari Jundub bin `Abdullah. Tidak ada sebenarnya disisi Ibnu as Sunniy kecuali hadist Abu Hurairah radhiallahu `anhu; seolah olah dia menggiringkan hadist Jundub kepadanya! Dan ini merupakan sikap bermudah mudah yang tidak disenangi padanya. Dan juga beliau menyandarkannya ditempat yang pertama kepada Maalik. Mudah mudahan saja ketegelinciran pena, atau tambahan pada sebahagian munuskrip; sesungguhnya saya tidak menemukannya di “al Muwattho`”- Inilah tujuan penyandaran secara muthlaq kepadanya- dengan mencari bantuan atas demikian itu dengan membuka daftar daftar pembahasan pada hari ini, apakah yang khusus atau yang lebih umum. (“Silsilatul Ahaadiist ad Dho`iifah wal Maudhuu`ah” 14/1/293-296 no.6623), karya al Imam al Albaaniy rahimahullahu Ta`aala.

Sumber: Buletin Jum’at Ta’zhim As-Sunnah Edisi XI Sya’ban 1428H

(Sumber URL: http://tazhim-assunnah.blogspot.com/2007/12/id-5.html)

13 comments to Hadits-hadits tentang Keutamaan Surah Yasin, Satupun Tidak Ada yang Shohih (1)

 • Luthfi

  salam.
  maaf sebelumnya,saya tidak bermaksud menyinggung siapapun mengenai pemahaman dalam ibadah,tapi saya mengusulkan,adalah sebaiknya masalah khilafiah jangan diangkat dalam web ini,karena banyak orang yang mungkin mengakses web ini akan terpancing emosinya untuk hal-hal yang kurang baik.oleh karena itu,sebaiknya web ini mengangkat isu-isu yang dapat mempersatukan umat islam pada khususnya.karena kita harus memaklumi begitu banyak perbedaan yang  kontras pada setiap segi peribadahan dalam diri umat islam.syukran katsiran
  wassalam


  Wa’alaykumussalaam warahmatullah,
  Alhamdulillah artikel di atas mengulas dalil-dalil secara ilmiah, sehingga insya Allah dapat menjelaskan mana yang lebih sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, dengan ini justru kita mengajak umat bersatu di atasnya sebagaimana seruan untuk bersatu memegang teguh tali agama Allah. Wallahu a’lam.

 • ummu achyar

  Bismillah,

  Alhamdulillah atas keteranganya akhi…

  Barakallahu minkum

 • haudhy fauzan

  bismillah,,sampai kan kebenaran walau pahit. karena ilmu tidak boleh di sembunyikan…jgan membiarkan saudara 2 kita terpuruk dalam ketidaktauan

 • abu nu'man

  izin share ustadz

 • Assalamualaikum,,,,, numpang komentar ya…. only info… perlu kita ketahu wahai saudaraku bahwa semua alQuran itu adalah firman Allah,dan tidak ada penghususan tentang bacaaan Alquran tentang keutamaan dan kelebihannya apabila kita membaca kecuali tertulis dalam hadist yang benar-benar dapat di percaya… intinya adalah ketauhidan kita dalam mengimani kalimat tauhid.. seseorang yang benar-benar tertanam kalimat TAUHID maka tidak ada dalam dirinya pengamalan amalan melainkan atas perintah Allah dan rasulnya( nabi muhammad). jadi apapun yang kita baca ayat Alquran (firman Allah) kita akan mendapatkan pahala… walaupun kta membaca surat yasin dalam sehari 100x tapi Tauhid kita jauh dari ajaran PEMAHAMAN nabi muhammad, maka yang terjadi adalah bukanya rahmat yang turun tapi Bencana… saya pernah Meruqyah seorang yang mengamalkan surah yasin dan ayat kursi,, setiap sholat 5 waktu dia amalkan.. ketika dia menyuruh saya untuk meruqyah karena ada gejala yang ganjil dalam tubuhnya menurut pengakuan pasien.. ketika saya membaca beberapa surah ruqyah( ayat alqur’an) maka yang terjadi dia kesurupan dan dan saya dialog dgan jin yang ada dalam tubuh pasien tersebut,,, ada 5 jin yang masuk dalam tubuh nya dan mereka agama islam… ketika saya tanya kenapa kamu bisa masuk dalam tubuh pasien tersebut?.. maka jin tersebut menjawab karena pasien tersebut sering membaca surah yasin+surat kursi.. pertanyaan saya.. kenapa bisa terjadi jin masuk ke tubuh pasien padahal kita sudah mengetahi keutamaan ayat kursi juga surah yasin salah satunya pelindung dari ganguan jin. setan. iblis,bencana….dll? singkat cerita,, ke 5 jin tersebut saya suruh keluar dalam tubuh pasian.. karena suatu kedholiman jin tingal di dalam tubuh manusia… dengan izin allah,, jin tersebut mau keluar walaupun sempat terjadi perdebatan karena dia g mau keluar dengan alasan dia menjaga tubuh pasien tersebut di sebabkan dia sering membaca surat yasin+ ayatkursi….

 • didi

  harus tetap ditegakkan, yg benar adalah benar. betapa bahayanya bid’ah itu. kita melakukan tetapi tidak berpahala sedikitpun, bukankah akan merugi? padahal di padang masyar sudah tidak ada lagi kesempatan menambah amal

 • Ryuzaki

  Great. Subhanallah. Saya setuju.

 • mohammad

  bid’ah itu bahaya..seakan2 mengerjakan sunnah … padahal tiddak ada tuntunan dari Rasulullah…

 • nena muslim

  assalamu’alaikum wa rahmatullah,

  ustadz, bisakah disertakan juga argumen al-albany yang kuat terkait hadits2 yang dinyatakannya lemah, palsu, munkar, dstnya? dan apa maksud ustadz akan kata ‘menghaditskan’?

  terima kasih.

  • wa’alaykumussalaam, rinciannya bisa ditelaah langsung di kitab2 tulisan beliau. menghaditskan maksudnya meriwayatkan, atau menjadikan padanya dianggap ada suatu riwayat, tergantung konteks kalimatnya.

 • heri

  ya begini kl sukanya berguru pada ustadz google, berguru tentang hadist itu ya datanglah pada seorang muhaddist, berguru tentang tafsir ya datanglah pada seorang mufassir, jadinya bisa paham betul ,maksud dari suatu ayat ataupun hadist….

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>